REGULAMIN KONKURSU „List do św. Mikołaja”

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „List do św. Mikołaja

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem “) dotyczy konkursu pod nazwąList do św. Mikołaja” (zwanego dalej: “Konkurs”), którego organizatorem jest Wobuzz Monika Czaplicka, Sielecka 67/69/29 00-738 Warszawa NIP 9542624807, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs trwa od dnia 28.11.2016 roku do dnia  4.12.2016 roku włącznie (okres nie obejmuje wyłaniania laureatów, wydawania nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji).

Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i art. 921 k.c.

Fundatorem nagród w Konkursie jest SANTA Piotr Zielawski Rejtana 12 05-126 Nieporęt NIP: 5361633278 (dalej „Fundator”).

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

Celem Konkursu jest wybranie najlepszego listu, odzwierciedlającego hasło akcji promocyjnej “List do św. Mikołaja”.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

ZASADY KONKURSU

W Konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin, a także członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załączników dotyczącego procedury reklamacji oraz oświadczeń i je w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne dokonanie następujących czynności:

napisanie w dniach 24 listopada do 4 grudnia 2016 komentarza na temat najpiękniejszego prezentu otrzymanego w dzieciństwie.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie w sposób opisany w pkt 10 lit. d. ppkt ii., należy posiadać, przez cały czas trwania Konkursu, aktywny profil w serwisie Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Listów, przy czym ponowne zgłoszenie do Konkursu tego samego Listu jest traktowane jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

Listy zgłoszone do konkursu oceniane będą przez przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”).

Ocena Listów będzie przebiegać według następujących kryteriów:

  • zgodność z Regulaminem Konkursu i tematyką Konkursu;
  • jakość, oryginalność, kreatywność, walory estetyczne;
  • zgodność z prawem i dobrymi obyczajami.

Jeżeli zgłoszony przez Uczestnika List będzie naruszał prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, w szczególności będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu oraz regulaminu serwisu www.facebook.com, Organizator zastrzega sobie możliwość jego usunięcia.

Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięciaweryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

Jury w dni robocze od dnia 30 listopada do 1 grudnia 2016 r. będzie oceniało nadesłane przez Uczestników Listy. Komisja oceni Listy nadesłane w poszczególnych dniach w okresie od 24 do 30 listopada 2016 według własnego uznania, uwzględniając kryteria wskazane w pkt 14 i 15 Regulaminu. Podczas obrad, Jury wyłoni 7 (siedem) Uczestników, którego Listy zostaną ocenione przez Komisję jako najciekawsze (dalej: „Laureaci”). Organizator skontaktuje się z Laureatami drogą poczty elektronicznej lub poprzez wiadomości prywatne na Facebooku w terminie do 2 grudnia 2016 r.

W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureat zobowiązany jest w terminie 72 godzin od otrzymania powiadomienia o wygranej do przesłania wiadomości prywatnej na fanpage Oczekując (https://www.facebook.com/Oczekujac) zawierającej:

dane osobowe Laureata (imię, nazwisko);

zgodę na przetwarzanie danych osobowych, opatrzoną własnoręcznym podpisem zawierającym imię i nazwisko;

oświadczenie, iż Laureat nie należy do kręgu osób wskazanych w pkt 11 Regulaminu, opatrzone własnoręcznym podpisem zawierającym imię i nazwisko.

Wzór oświadczeń, o których mowa w lit. b. i c. stanowi załącznik do Regulaminu.

W przypadku:

niewysłania przez Laureata kompletnej wiadomości, o której mowa w pkt 18 Regulaminu, lub

niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, w tym przesłania nieczytelnego albo zawierającego skreślenia lub przerobienia zdjęcia oświadczeń,

Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

W Konkursie zostaną przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: Nagrody):

siedem kodów na darmowe zamówienie spersonalizowanego wideo od świętego Mikołaja ze strony listymikolaja.pl

Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagrody zostaną wydane do dnia 14 grudnia 2016 poprzez zaoferowanie kodu zniżkowego na wysyłanego przez prywatną wiadomość na Facbooku.

Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., w momencie wydania Nagrody nie pobierze od Laureata dodatkowej nagrody pieniężnej na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Laureatowi Nagrody może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

Lista Laureatów, zawierająca imię i pierwszą literę nazwiska zostanie zamieszczona na fanpage Oczekując (https://www.facebook.com/Oczekujac).

Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Laureatów Nagród oraz Uczestników składających reklamację w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

Administratorem danych osobowych Laureatów Nagród oraz Uczestników jest Oraganizator. Dane osobowe Laureatów Nagród oraz Uczestników zostaną powierzone administratorom fanpage “Oczekujac” do przetwarzania ich w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i rozstrzygnięcia reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym: wyłonienia zwycięzców oraz wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Uczestnikom przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz o zakresie przysługujących mi praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE

Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Listy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że List stanowi przejaw jego osobistej twórczości o indywidualnym charakterze, a nadto nie narusza praw osób trzecich, oraz bezwzględnych przepisów prawa.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, oraz nieodpłatnej licencji wyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do Listu na następującym polu eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystanie sieci internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci internet i na profilu Oczekując w serwisie Facebook.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: Sielecka 67/69/29 00-738 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie złożonej reklamacji, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2016. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Wynik postępowania reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na drodze sądowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na blogu Oczekujac.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.

Załącznik:

1) Wzór oświadczenia Laureata

DANE UCZESTNIKA KONKURSU „List do św. Mikołaja”

…………………………………….

imię

…………………………………….

nazwisko

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wzięciem udziału w konkursie „List do św. Mikołaja” (dalej: „Konkurs”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przedmiotowo związanych z Konkursem, w tym na potrzeby wydania nagrody oraz umieszczenia tych danych na liście laureatów.

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wobuzz Monika Czaplicka Sielecka 67/69/29 00738 Warszawa.

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;

3. podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody w Konkursie;

4. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

……………………………………

(data i podpis)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO UDZIAŁU W Konkursie

Niniejszym oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani związany z firmami Organizatora i Fundatora, członkiem jury Konkursu ani członkiem najbliższej rodziny tych osób.

……………………………………

(data i podpis)

Komentarze