Regulamin konkursu PHILIPS Perfect Care Elite Silence

Regulamin konkursu PHILIPS Perfect Care Elite Silence

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest oczekujac.pl
 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest firma „PHILIPS” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej – Sponsorem Konkursu.
 3. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszej odpowiedzi, która odpowiada na pytanie konkursowe.
 5. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Co najbardziej ekstremalnego, śmiesznego, dziwnego, zaskakującego zmieniło się / okazało się w Tobie lub w Twojej drugiej połówce po wspólnym zamieszkaniu.
 6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznał się z Regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane, jako odpowiedzi na zadane pytanie i zamieszczenie jej w sekcji komentarze na stronie oczekujac.pl pod tekstem recenzującym żelazko z generatorem pary PHILIPS Perfect Care Elite Silence – uznaje się, jako zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja udzielona przez Uczestnika poprzez przystąpienie do Konkursu.
 7. Czas trwania Konkursu: Konkurs wynosi 15 dni od dnia opublikowania postu na blogu – recenzji żelazka z generatorem pary PHILIPS Perfect Care Elite Silence, czyli do godziny 23:59 dnia 31  stycznia 2017 r.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników Organizatora, oraz najbliższych członków rodziny.
 2. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: “Co najbardziej ekstremalnego, śmiesznego, dziwnego, zaskakującego zmieniło się / okazało się w Tobie lub w Twojej drugiej połówce po wspólnym zamieszkaniu.”, która musi się ukazać pod wpisem testu żelazka PHLIPS na stronie oczekujac.pl
 2. Uczestnik ma prawo zgłosić do Konkursu tylko jedną wypowiedź. W przypadku kiedy uczestnik zgłosi więcej odpowiedzi Organizator ma prawo, po wcześniejszym wyjaśnieniu sytuacji, zdyskwalifikować Pracę Konkursową oraz Uczestnika.
 3. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się umieszczenie zgłoszenia w komentarzach pod wpisem recenzującym żelazko PHILIPS na blogu oczekujac.pl
 4. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w Konkursie, przed dokonaniem zgłoszenia Pracy Konkursowej, zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. W przypadku podjęcia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik może zostać usunięty z grona Uczestników Konkursu i utracić prawo do starania się o Nagrodę.
 5. Prace Konkursowe, które będą naruszały zasady Regulaminu nie będą brane pod uwagę.

 

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie, zwaną w dalszej części Konkursu Nagrodą, jest żelazko z generatorem pary o wartości prawie 2.000 zł PHILIPS Perfect Care Elite Silence GC9650 / 80 – zwane dalej Nagroda dla Zwycięzcy.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Osobie nagrodzonej nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM

 1. Jury po zakończeniu trwania Konkursu zapozna się ze zgłoszonymi Pracami Konkursowymi i dokona wyboru Zwycięzcy.
 2. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane na blogu Organizatora oczekujac.pl. 3 lutego 2017 r.
 4. Nagroda zostanie wydana na koszt Sponsora Konkursu. W terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o uzyskaniu Nagrody, Zwycięzca powinien za pomocą wiadomości email podać dane niezbędne do identyfikacji osoby nagrodzonej oraz podać dane adresowe potrzebne do wysyłki Nagrody.
 5. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę informacji zwrotnej, o której mowa ust. 4 niniejszego paragrafu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Organizator może ponownie podjąć próbę poinformowania o Nagrodzie i wysłać informację o przyznaniu Nagrody.
 6. Organizator po otrzymaniu wiadomości z danymi adresowymi, o których mowa w ust. 4 przekaże je Sponsorowi, który dostarczy nagrodę Zwycięzcy.
 7. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, Organizator podejmie działania mające na celu odszukanie Uczestnika. W przypadku nie odnalezienia Uczestnika Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który zostanie wybrany przez Jury.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu.

 

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie (w formie wiadomości mailowej) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie opisanym w poprzednim ustępie, zostanie rozpoznana odmownie. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data wysłania przez Uczestnika wiadomości w formie mailowej.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi niezadowolonemu z rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie: oczekujac.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z organizacji Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Komentarze