Mamo pić! KONKURS

Uwielbiam pić wodę!

 

Nie ma dnia, żebym sama nie wypiła około 1,5 litra wody! W ciąży piłam hektolitry wody i czasami byłam jak wielbłąd z moimi zapasami – wodę musiałam mieć zawsze pod ręką o każdej porze dnia i nocy! Zarówno Gabi, jak i Miszel od dawna piją mnóstwo wody. Czy im smakuje? Oczywiście!

Jeśli tak, jak my lubicie pić wodę, to zapraszam na KONKURS! Szczegóły znajdziecie na naszym Instagramie instagram.com/oczekujac.pl/

 

Konkurs trwa tylko 4 dni, do najbliższego czwartku, więc trzeba się śpieszyć!

 

POWODZENIA!

 

 

 

Regulamin Konkursu „Mamo, pić!”

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Mamo, pić!” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs jest prowadzony na zlecenie Coca-Cola Poland Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000023941, kapitał zakładowy: 18.629.500 złotych, NIP: 526-020-96-79 (zwaną dalej „Koordynatorem”).
 3. Obsługę techniczną Konkursu prowadzi agencja Hill and Knowlton sp. z o.o. (zwana dalej „Agencją”) z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000104923, NIP: 521-10-04-285, kapitał zakładowy: 50 000 zł, działająca na zlecenie Coca Cola Poland Services sp. z o.o.  jako Koordynator konkursu.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury, w skład którego wejdzie: autorka bloga: https://oczekujac.pl/, zwana dalej Organizatorką konkursu, dwóch przedstawicieli Koordynatora oraz przedstawiciel Agencji Hill + Knowlton Strategies. Jury decydować́ będzie również̇ o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 25.09.2017 – 28.09.2017 r. (do godz. 23:59).

 

§2 ZASADY KONKURSU

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci, w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) i ich udostępnienie Koordynatorowi w celu obsługi technicznej Konkursu.
 5. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród oraz do uiszczenia podatku dochodowego od nagród.
 6. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Regulamin dostępny na stronie: www.oczekujac.pl

 

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Konkurs skierowany jest do kobiet w ciąży oraz mam karmiących piersią. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia oraz udostępnieniu go na swoim profilu na Instagramie. Praca konkursowa w formie zdjęcia, musi przedstawiać sposób, w jaki uczestniczka konkursu, kształtuje w swoim życiu codziennym nawyk picia wody podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią. Zastrzega się, że w konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie prace, do których uczestnik posiada prawa autorskie. Na zdjęciu musi znajdować się woda Kropla Beskidu (nie może pojawić się inna marka wody). Zdjęcia, na których widnieć będzie inny produkt będą dyskwalifikowane. Prace konkursowe należy oznaczyć: #mamopić, #KroplaBeskidu #OczekujacKonkurs #OczekujacXKroplaBeskidu
 2. Zwycięzcami zostaną 3 osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi. Wybierając zwycięskie odpowiedzi, komisja konkursowa weźmie
  pod uwagę następujące kryteria: kreatywność; oryginalność dzieła; jakość wykonania.

 

§4 JURY

 

 1. Jury ma prawo weryfikować i dyskwalifikować zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają̨ warunków, o których mowa w § 2 i 3 oraz niezgodnych z zasadami zawartymi w Regulaminie

 

§5 NAGRODY

 

 1. Nagrodą przyznawaną każdemu Zwycięzcy jest zapas wody oraz bidon na wodę o wartości 28,90 brutto. Uczestnik Konkursu może otrzymać́ jedną nagrodę.
 2. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni, zostaną̨ o tym poinformowani pod postem konkursowym, znajdującym na profilu instagramowym Organizatora: https://www.instagram.com/oczekujac.pl/
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju lub gotówkę̨.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Zwycięzca powinien przesłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu) na adres mailowy (konkurs@hkstrategies.com), co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie nagrody.
 6. Agencja Hill + Knowlton Strategies nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych lub zmiany danych o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie.

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem należy składać drogą e-mailową na adres (konkurs@hkstrategies.com). W tytule wiadomości należy wpisać: „Mamo, pić!”. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu wyników.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się w szczególności na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.
 3. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 2. Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu, zmiany te nie będą̨ miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany przez Facebook i Instagram.

 

Komentarze