REGULAMIN KONKURSU HCK NA INSTAGRAMIE @oczekujac

 

 

REGULAMIN KONKURSU HCK NA INSTAGRAMIE @oczekujac

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu jest SNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-743), ul. Jana Sebastiana Bacha 26a, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 387909319 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213918339 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879140, posiadająca kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
2. Fundatorem Nagród jest Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30 – 443), ul. Jugowicka 10c, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 356563730 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6772197862 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129408, posiadająca kapitał zakładowy 1 200 000,00 zł (dalej: „Fundator Nagród”).
3. Ogłoszenie konkursu następuje na profilu @oczekujac (dalej „Influencer”) na serwisie Instagram oraz na profilu @herbalcare_pl należącym do Fundatora.
4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Influencer (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć́ wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą̨ podejmowane większością̨ głosów. Do zadań́ Komisji Konkursowej należy również̇ stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
6. Konkurs trwa od 26.06.2021 do 30.06.2021.
7. Konkurs jest organizowany w mediach społecznościowych Instagram (dalej „Instagram”).
8. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram ani współprowadzony z serwisem Instagram. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie nagród do zwycięzców; każdy z uczestników biorąc udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu.
9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 165)

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania Zadania konkursowego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu Instagram.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Fundatora nagród jak również członkowie najbliższych rodzin pracowników ww. Podmiotów tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu opublikować na profilu @oczekujac na serwisie Instagram pod postem konkursowym odpowiedz na pytanie:

Jakie masz najzabawniejsze wspomnienie związane z kąpielą?
Może być to wspomnienie Twojej kąpieli lub dziecka.

Odpowiedź należy umieścić pod tym zdjęciem. Wyniki rozdania również pod tym zdjęciem za 5 dni.

3. Zgłoszenie konkursowe wstawione przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Instagram, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych z Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zdjęć już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
4. Zgłoszenia Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Zgłoszenia Konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a) jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego
postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie;
b) jest wyłącznym autorem Zgłoszenia konkursowego;
c) przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego.
d) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zgłoszenia
konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na
bezpłatną publikację zgłoszenia konkursowego przez Organizatora oraz Fundatora w
ramach kanałów social media;
e) zgłoszenie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
f) zgłoszenie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych
konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych.

6. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Fundatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.
7. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych, na zasadach
opisanych w niniejszym Regulaminie.

8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
9. Nie będą brane do konkursu i oceniane przez Komisję Konkursową umieszczone w
komentarzach pod postem z pytaniem konkursowym zdjęcia lub filmy, nawiązujące do
pytania konkursowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników polegające na publikacji w związku z Konkursem jakichkolwiek zdjęć lub filmów, w szczególności za naruszenia cudzych praw do takich materiałów i praw do wizerunku osób w nich utrwalonych, wynikłe z takiej publikacji.

 

§ 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

 

1. Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką Konkursu, wyłoni sześciu Zwycięzców.
2. Obrady Komisji Konkursowej, podczas których będą wyłonieni Zwycięzcy Nagród o których mowa w ustępie powyżej odbędą się w dniach 01-04.07.2021.
3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 05.07.2021 r. na profilu @oczekujac na Instagramie oraz na profilu @herbalcare_pl
4. Każdy zwycięzca zostanie także powiadomiony o wygranej osobiście poprzez prywatną wiadomość na serwisie Instagram.
5. Zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia, są obowiązani do wskazania imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody oraz numeru telefonu komórkowego, a także adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz adresu właściwego urzędu skarbowego celem rozliczenia przez Organizatora podatku od nagrody.

 

§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania

 

1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagrodą”) jest 5 (słownie: pięć) zestawów pielęgnacyjnych oraz związana z nią dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 3 poniżej. Zwycięzca otrzymuje zestaw kosmetyków Herbal Care, w skład którego wchodzi:

HERBAL CARE Kids Emolientowy krem do twarzy 50 ml

HERBAL CARE Kids Kremowa emulsja do mycia 400 ml

HERBAL CARE Kids Dwufazowa oliwka do kąpieli 300 ml

HERBAL CARE Kids 3w1 Delikatny żel do kąpieli oraz mycia 400 ml

HERBAL CARE Kids Łagodny szampon micelarny 300 ml

HERBAL CARE Kids Ultranawilżający balsam do ciała 200 ml

Łączna wartość zestawu to 113,50 zł brutto (słownie: sto trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy 50/100).

2. Do Nagród określonych w ust. 1. Organizator ufunduje dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% ich wartości. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę
podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350, Dz.U. z 2018 r. poz. 200) i przekaże do właściwego urzędu skarbowego.
3. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
5. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
6. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
7. Nagrody będą wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w okresie najpóźniej do 20.07.2021.
8. Ostateczny termin odebrania nagrody to 25.07.2021.
9. Organizator zastrzega, iż nagrody będą wysyłane wyłącznie na adresy, podane przez Zwycięzców, pozostających w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu w terminie do 01.07.2021 roku, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Laureat traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwie wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzca i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej listem
poleconym na adres: „SNG sp. z o.o. ul. Jana Sebastiana Bacha 26a , 02-743 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs HCK”.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – odpowiedź na reklamację uznaje się za dostarczoną.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

§ 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych

 

1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Administrator może powierzyć Influencerowi przetwarzanie danych Uczestników w celu realizacji Konkursu, w szczególności wydania nagród, udzielenia odpowiedzi na pytania Uczestników i rozpatrywania reklamacji.
4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe).
5. Dane osobowe Uczestników mogą być ponadto powierzone do przetwarzania podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawcom usług hostingowych oraz inne podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora w związku z organizacją i realizacją Konkursu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), przy czym nie krócej niż przez lat pięć chyba, że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z zastrzeżeniem przechowywania dalszego jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
6. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana.
7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania
(zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi Nagród bezpłatnej, przenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego w celu wykorzystywania Zgłoszenia konkursowego do działań promocyjnych, w szczególności umieszczania w kanałach social media, publikacji w sieci Internet, umieszczania na dowolnych nośnikach reklamowych, w tym drukowanych bez względu na technologię powielania i ilość wytworzonych egzemplarzy. Uczestnik zobowiązuje się udzielonej licencji nie wypowiadać przez okres 5 lat od dnia jej udzielania, a po tym okresie okres wypowiedzenia wynosi 1 rok z tym zastrzeżeniem, że licencjobiorca nie będzie zobowiązany do usuwania treści elektronicznych, które zostały opublikowane w sieci Internet, a w których umieszczono Zgłoszenie konkursowe. W ramach udzielonej licencji, licencjobiorca uprawniony jest do modyfikacji Zgłoszenia konkursowego, łączenia go z innymi utworami, tłumaczenia oraz rozpowszechniania z pominięciem informacji o autorze.

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin dostępny jest na blogu @oczekujac.pl w okresie 26.06.2021 do 10.07.2021.
2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, w tym kwestii związanych z wysyłką nagród, interpretacji zapisów Regulaminu itp. uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: martyna.bardecka@secnewgatecee.com
3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.
4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

 

Komentarze