REGULAMIN KONKURSU „Lipikar z Oczekujac.pl Nasze pierwsze wspólne chwile”

REGULAMIN KONKURSU „Lipikar z Oczekujac.pl Nasze pierwsze wspólne chwile”

 

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w konkursie „Lipikar z Oczekujac.pl Nasze pierwsze wspólne chwile” (dalej „Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest Ewelina Spólna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „2KOMA7 Ewelina Spólna”, pod adresem ul. Smolna 38 lok.2, Warszawa (00-375), na podstawie wpisu do Centralnej EwidencjiiInformacjio DziałalnościGospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; numer NIP 7981413827; numer REGON 147312085 (dalej: „Organizator”).

1.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524- 030-33-75 (dalej: „Fundator”).

1.4. Konkurs ogłaszany jest i przeprowadzany na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.oczekujac.pl (dalej „Strona Konkursowa”).

1.5. Konkurs odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego. 1.6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie

Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Smolnej 38 lok. 2 oraz na Stronie Konkursowej, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie pliku PDF, w celu umożliwienia każdemu uczestnikowi Konkursu zapoznanie się z nim, jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwać będzie od dnia 14 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. (dalej: ”Czas Trwania Konkursu”).

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.2. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.3 – 3.4 poniżej, wyłącznie osoby fizyczne które w dniu rozpoczęcia Konkursu mają ukończone 18 lat; posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia oraz wykonają zadanie konkursowe opisane w niniejszym Regulaminie.

3.3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Fundatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3.4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

4.1. W dniu rozpoczęcia Czasu Trwania Konkursu na stronie www.oczekujac.pl opublikowane zostanie w formie wpisu na blogu pytanie konkursowe o następującej treści „Napisz w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu www.oczekujac.pl: Jak wspominasz swoje pierwsze wspólne chwile z nowonarodzonym dzieckiem ?”.

4.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika, w Czasie Trwania Konkursu, zadania polegającego na udzieleniu na blogu www.oczekujac.pl, w formie komentarza pod wpisem, odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w pkt 4.1 powyżej (dalej „Zgłoszenie”).

4.3. Wysyłając Zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.2 powyżej, po akceptacji warunków Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu.

4.4. Czas nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowany na stronie www.oczekujac.pl. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu.

4.5. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naruszające dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa, w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań Konkursu nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową i zostaną usunięte.

4.6. Nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do niego. W zgłoszeniach nie może być widoczne żadne logo ani znaki towarowe, oprócz znaków produktów La Roche-Posay. Zgłoszenia, co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że mogą one naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione.

 

5. KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).

5.2. Spośród osób biorących udział w Konkursie spełniających wszystkie warunki określone w Regulaminie Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 Uczestników , którzy otrzymają Nagrody (dalej „Zwycięzcy”).

5.3. Przywyborze Zwycięzców KomisjaKonkursowa weźmie pod uwagętakie kryteria jakkreatywność, pomysłowość oraz słownictwo i stylistykę nadesłanych Zgłoszeń.

5.4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody.

5.5. Jedno Zgłoszenie może mieć tylko jednego autora.

5.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 21 dni od dnia zakończenie Czasu Trwania Konkursu, za pośrednictwem na strony www.oczekujac.pl

5.7. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma od Organizatora w komentarzu na stronie www.oczekujac.pl, w formie odpowiedzi pod swoim Zgłoszeniem.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym te dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524- 030-33-75

6.3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy.

6.4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.5. W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres poczty elektronicznej lrp@2koma7.pl  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się zRegulaminemkonkursu „Lipikar zOczekujac.pl–Nasze pierwsze wspólne chwile” i go akceptuję.

Wyrażam L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu w tym w celu wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego.

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że administratorem moich danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ul. Daniszewskiej 4. Dane będę przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego. Moje dane osobowe w zakresie imienia oraz nazwiska będą publikowane na stronie internetowej (www.oczekujac.pl) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 

7. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

7.1. Poprzez fakt Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia przesłanego w ramach Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

7.2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

7.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej (www.oczekujac.pl) – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;

7.2.2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;

7.2.3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

7.2.4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;

7.2.5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu iw czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranetiinnych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

7.3. Organizator oraz L’Oréal (Fundator) zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń przez Uczestników Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

7.4. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi, Fundatorowi z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności: praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami, Organizator, Koordynator lub jednostki z nimi powiązane będą zobowiązani do zapłaty zasądzonej kwoty, z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Uczestnik naprawi szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

 

8. NAGRODY

8.1. Nagrodami dla Zwycięzców w Konkursie jest 10 zestawów wyprawkowych o wartości 386,93 zł brutto każdy, w skład których wchodzą: rożek niemowlęcy, kocyk, ręcznik oraz produktu z gamy Lipikar AP+ (Lipikar Syndet AP+ oraz Lipikar Balsam AP+ o pojemnościach 400 ml.

8.2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W ramach każdej Nagrody Fundator przyznaje nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej określonej w Ogłoszeniu, przyznawanej w danym Konkursie. Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Fundatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie, na co Uczestnik wyraża zgodę.

8.3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią prawa do Nagrody, jakrównież prawo wymianyNagrodynaekwiwalent pieniężny. Nie jestmożliwarezygnacjazczęści ani zamiana na inną nagrodę.

8.4. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej Nagrody. W takiej sytuacji prawo do Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

9. WYDAWANIE NAGRÓD I REKLAMACJE

9.1. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięców za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres podany przez Zwycięzcę, w odpowiedzi na wiadomość Organizatora na stronie internetowej www.oczekujac.pl, nie później niż 21 dni od otrzymania niezbędnych informacji do zrealizowania wysyłki

9.2. Zwycięzca, zobowiązany jest na prośbę Organizatora, do wskazania aktualnego adresu, na który przesłana ma być nagroda, a w przypadku jego zmiany – zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu spowoduje brak możliwości przesłania Uczestnikowi Nagrody.

9.3. W przypadku gdy z przyczyn natury faktycznej (nie podjęcie przesyłki, błędny adres) doręczenie Nagrody na adres wskazany przez Zwycięzcę nie będzie możliwe, Organizator poinformuje o tym Zwycięzcę w formie wiadomości pod jego zgłoszeniem na stronie www.oczekujac.pl lub w przypadku udostępnienia przez Zwycięzcę jego adresu e-mail, w formie korespondencji e-mail. W przypadku braku odpowiedzi, Zwycięzcy Konkursu w terminie 48 h od momentu przesłania wiadomości, nie przekazaniaOrganizatorowiinformacjiumożliwiającej ponownąrealizację wysyłki lub w przypadku gdy przeszkoda w doręczeniu będzie miała charakter trwały, Nagroda przepada pozostając w dyspozycji Organizatora.

9.4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Czasu Trwania Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Czasu trwania Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Lipikar z Oczekujac.pl – Nasze pierwsze wspólne chwile.”

9.5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od datyich otrzymania. Odecyzji Organizatora Uczestnikzostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu(decyduje data stempla pocztowego).

9.6. Reklamacje złożone po dacie wskazanej w pkt 9.4, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w pkt 9.5 powyżej, nie będą rozpatrywane.

9.7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

9.8. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

9.9. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

10. INNE POSTANOWIENIA

10.1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

10.2.Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: lrp@2koma7.pl

10.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

10.4.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz .1540 z póź. zm.)

10.5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2018 r.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.